Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính: b) (x + 3)/(x – 2) + (4 + x)/(2 – x)

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính:
b) (x + 3)/(x – 2) + (4 + x)/(2 – x)

TRẢ LỜI

 1. \frac{x +3}{x -2} + \frac{ 4 + x }{ 2 -x }                      ( x \ne 2 )
  = \frac{x +3}{x -2} – \frac{ 4 + x }{ x-2 }
  = \frac{x + 3 – ( 4 +x ) }{ x -2 }
  = \frac{ x + 3 – 4 – x }{ x -2 }
  = \frac{- 1 }{x  -2 }

  Trả lời

Viết một bình luận