Toán Lớp 8: Rút gọn các biểu thức a)(2x-1)^2-2(2x-3)^2+9 b)3(x-y)^2-2(x+y)^2-(x+y)^2-(x-y)(x+y) c) (2x-3)^2-2(2x-3)(2x-6)+(x-3)^2 please nhá:)))

By Phương

Toán Lớp 8: Rút gọn các biểu thức
a)(2x-1)^2-2(2x-3)^2+9
b)3(x-y)^2-2(x+y)^2-(x+y)^2-(x-y)(x+y)
c) (2x-3)^2-2(2x-3)(2x-6)+(x-3)^2
please nhá:)))

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Rút gọn các biểu thức a)(2x-1)^2-2(2x-3)^2+9 b)3(x-y)^2-2(x+y)^2-(x+y)^2-(x-y)(x+y) c) (2x-3)^2-2(2x-3)(2x-6)+(x-3)^2 please nhá:)))”

 1. Giải đáp:
  a. (2x-1)^2-2(2x-3)^2+9
  = 4x^2-4x+1-2(4x^2-12x+9)+9
  = 4x^2-4x+1-8x^2+24x-18+9
  = -4x^2+20x-8
  b. 3(x-y)^2-2(x+y)^2-(x+y)^2-(x-y)(x+y)
  = 3(x^2-2xy+y^2)-2(x^^+2xy+y^2)-(x^2+2xy+y^2)-x^2+y^2
  = 3x^2-6xy+3y^2-2x^2-4xy-2y^2-x^2-2xy-y^2-x^2+y^2
  = -12xy+y^2-x^2
  c. (2x-3)^2-2(2x-3)(2x-6)+(x-3)^2
  = 4x^2-12x+9+(-4x+6)(2x-6)+x^2-6x+9
  = 4x^2-12x+9-8x^2+24x+12x-36+x^2-6x+9
  = -3x^2-18+18x
  = -3x^2+18x-18

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  (2x-1)^2-2(2x-3)^2+9
  = 4x^2 – 4x + 1 – 8x^2 + 24x – 18 + 9
  =  (4x^2-8x^2) + (24x-4x) – (18-9-1)
  = -4x^2 + 20x – 8
  b)
  3(x-y)^2-2(x+y)^2-(x+y)^2-(x-y)(x+y)
  = 3x^2 – 6xy + 3y^2 – 3x^2 – 6xy – 3y^2 – x^2 + y^2
  = (3x^2-3x^2-x^2) – (6xy+6xy) + (3y^3-3y^2+y^2)
  = -x^2-12xy+y^2
  c)
  (2x-3)^2-2(2x-3)(2x-6)+(x-3)^2
  = 4x^2 – 12x + 9 – 8x^2 + 36x – 36 + x^2 – 6x + 9
  = (x^2-4x^2) + (36x-12x-6x) – (36-9-9)
  = -3x^2 + 18x – 18

  Trả lời

Viết một bình luận