Toán Lớp 8: Rút gon B: (4x-1)^2-(8x+1)(2x-3)

By Huyền Thư

Toán Lớp 8: Rút gon B: (4x-1)^2-(8x+1)(2x-3)
Viết một bình luận