Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử: (a^2+4)^2-16a^2

By Thái Lâm

Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử:
(a^2+4)^2-16a^2
Viết một bình luận