Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử: x ³+2y ²-16x+2x ²y

Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử:
x ³+2y ²-16x+2x ²y

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Áp dụng công thức:
  ax^2 + bx + c= a(x-(-b+sqrt(b^2+4ac))/(2a) )(x-(-b-sqrt(b^2+4ac))/(2a))
  Với a=2, quad b=2x^2, quad c=x^3 -16x
  Ta có:
  x^3+2y^2-16x+2x^2y
  =2(y-(-2x^2 +sqrt((2x^2)^2-4*2(x^3 +16x)))/(2*2))(y-(-2x^2 -sqrt((2x^2)^2-4*2(x^3+16x)))/(2*2))
  =2(y-(-2x^2 +sqrt((2x^2)^2-4*2x (x-4)(x+4)))/(2*2))(y-(-2x^2 -sqrt((2x^2)^2-4*2x (x-4)(x+4)))/(2*2))
  =2(y-(-2x^2 +sqrt(4x^4-8x(x-4)(x+4)))/(4))(y-(-2x^2 -sqrt(4x^4-8x (x-4)(x+4)))/4)
  = 2(y-(-2{x^2 +sqrt(x[x^3-2(x-4)(x+4))]})/(4))(y-(-2{x^2 -sqrt(x[x^3-2(x-4)(x+4))]})/4)
   =2(y+(x^2 -sqrt(x[x^2-2(x-4)(x+4)]))/(4))(y+(x^2 -sqrt(x[x^2-2(x-4)(x+4)]))/(4))

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )