Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử `a^3 – b^3 – c^3 – 3abc`

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
a^3 – b^3 – c^3 – 3abc

TRẢ LỜI

 1. Bài làm: $a^3-b^3-c^3-3abc$
  $= (a-b)^3+3ab(a-b)-c^3-3abc$
  $= [(a-b)^3-c^3]+3ab(a-b-c)$
  $= (a-b-c)[(a-b)^2+ac-bc+c^2]+3ab(a-b-c)$
  $= (a-b-c)(a^2-2ab+b^2+ac-bc+c^2)+3ab(a-b-c)$
  $= (a-b-c)(a^2+b^2+c^2+ab+ac-bc)$

  Trả lời

Viết một bình luận