Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử: 6x^4+7x^3-37x^2-8x+12

By Hải Phượng

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử: 6x^4+7x^3-37x^2-8x+12
Viết một bình luận