Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 10x^2 + 25x^3 + xy^2 b) 4(x+1)^3 – (x-1) c. 5x(x-3) + (x-3)^2 – (x-3) Ai trả lời nhanh và c

Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 10x^2 + 25x^3 + xy^2
b) 4(x+1)^3 – (x-1)
c. 5x(x-3) + (x-3)^2 – (x-3)
Ai trả lời nhanh và chi tiết mình sẽ cảm ơn, 5 sao và cho tlhn ạ. Cảm ơn.

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có:
  $10x^2+25x^3+xy^2$
  $=x(10x+25x^2+y^2)$
  b.Ta có:
  $4(x+1)^3-(x-1)$
  $=4x^3+12x^2+12x+4-x+1$ không thể phân tích thành nhân tử
  c.Ta có:
  $5x(x-3)+(x-3)^2-(x-3)$
  $=(x-3)(5x+(x-3)-1)$
  $=(x-3)(5x+x-3-1)$
  $=(x-3)(6x-4)$
  $=2(x-3)(3x-2)$

  Trả lời

Viết một bình luận