Toán Lớp 8: nghiệm của đa thức (x+2)^3-6(x+1)^2-1

Toán Lớp 8: nghiệm của đa thức (x+2)^3-6(x+1)^2-1

0 bình luận về “Toán Lớp 8: nghiệm của đa thức (x+2)^3-6(x+1)^2-1”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  ( x + 2 )^3 – 6 ( x + 1 )^2 – 1
  = x^3 + 6x^2 + 12x + 8 – 6 ( x^2 + 2x + 1 ) – 1
  = x^3 + 6x^2 + 12x + 8 – 6x^2 – 12x – 6 – 1
  = x^3 + ( 6x^2 – 6x^2 ) + ( 12x – 12x ) + ( 8 + 6 – 1 )
  = x^3 + 1
  $# Mon $
  $# Xin Hay Nhất $

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( x + 2 )^3 – 6 ( x + 1 )^2 – 1
  = x^3 + 6x^2 + 12x + 8 – 6 ( x^2 + 2x + 1 ) – 1
  = x^3 + 6x^2 + 12x + 8 – 6x^2 – 12x – 6 – 1
  = x^3 + ( 6x^2 – 6x^2 ) + ( 12x – 12x ) + ( 8 + 6 – 1 )
  = x^3 + 1
   

  Trả lời

Viết một bình luận