Toán Lớp 8: Một ô tô đi từ A đến B với 1 vận tốc xác định và trong 1 thời gian đã định. Nếu vận tốc của ô tô giảm 10km/h thì thời gian tăng 45 phút

Toán Lớp 8: Một ô tô đi từ A đến B với 1 vận tốc xác định và trong 1 thời gian đã định. Nếu vận tốc của ô tô giảm 10km/h thì thời gian tăng 45 phút. Nếu vận tốc của ô tô tăng 10km/h thi thời gian giảm 30 phút. Tính vận tốc và thời gian dự định của ô tô
giải toán bằng cách lập phương trình một ẩn nha:)))

TRẢ LỜI

Viết một bình luận