Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài (x+7) m chiều rộng là (x-5) m. Biết diện tích của mảnh đất là (x^2+5) m^2. Khi đó chiều dài mản

Toán Lớp 8: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài (x+7) m chiều rộng là (x-5) m. Biết diện tích của mảnh đất là (x^2+5) m^2. Khi đó chiều dài mảnh đất là

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp: $27m$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích mảnh đất là:
  $\begin{array}{l}
  \left( {x + 7} \right).\left( {x – 5} \right) = \left( {{x^2} + 5} \right)\\
   \Leftrightarrow {x^2} – 5x + 7x – 35 = {x^2} + 5\\
   \Leftrightarrow {x^2} + 2x – 35 = {x^2} + 5\\
   \Leftrightarrow 2x = 40\\
   \Leftrightarrow x = 20\left( m \right)\left( {tm} \right)\\
   \Leftrightarrow x + 7 = 20 + 7 = 27\left( m \right)
  \end{array}$
  Vậy chiều dài mảnh đất là $27m$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Dương