Toán Lớp 8: Một công nhân dự kiến làm 60 sản phẩm trong 1 ngày. Do cải tiến kỹ thuật, anh đã làm được 80 sản phẩm một ngày. Vì vậy, anh đã hoàn thà

Toán Lớp 8: Một công nhân dự kiến làm 60 sản phẩm trong 1 ngày. Do cải tiến kỹ thuật, anh đã
làm được 80 sản phẩm một ngày. Vì vậy, anh đã hoàn thành kế hoạch sớm 2 ngày và còn
làm thêm được 40 sản phẩm nữa. Tính số sản phẩm anh công nhân phải làm theo kế hoạ

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Một công nhân dự kiến làm 60 sản phẩm trong 1 ngày. Do cải tiến kỹ thuật, anh đã làm được 80 sản phẩm một ngày. Vì vậy, anh đã hoàn thà”

 1. Giải đáp: 600 sản phẩm
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x là số sản phẩm anh công nhân phải làm theo kế hoạch  (sản phẩm , x ∈ N*)
  Khi đó , người công nhân làm hết số sản phẩm theo kế hoạch trong $\frac{x}{60}$  ngày
  Số sản phẩm người công nhân đó làm trên thực tế là x + 40 sản phẩm
  Thực tế , người công nhân đó làm xong số sản phẩm trong $\frac{x+40}{80}$  ngày
  Do anh đã hoàn thành kế hoạch sớm 2 ngày nên ta có phương trình :
                    $\frac{x}{60}$ – $\frac{x+40}{80}$ = 2 
  ⇒ 80x – 60(x + 40) = 9600
  ⇔ x = 600 (thỏa mãn)
  Vậy số sản phẩm anh công nhân phải làm theo kế hoạch là 600 sản phẩm
   

  Trả lời
 2. Hướng dẫn giải:
  Gọi a( sản phẩm ) là số sản phẩm mà anh công nhân phải làm theo kế hạch. ĐK: a\inNN^(**)
  Số sản phầm mà anh công nhân đã làm được thức tế a+40( sản phẩm )
  Thời gian mà anh công nhân phải làm theo kế hoạch là a/60( ngày )
  Thời gian mà anh công nhân đã làm được trong thực tế là  (a+40)/80( ngày )
  Anh công nhân đã hoành thành kế hoạch sớm hơn 2 ngày.
  Từ trên ta có phương trình:
  a/60-(a+40)/80=2
  <=>(4a-3(a+40))/240=2
  <=>4a-3(a+40)=480
  <=>a-120=480
  <=>a=600
  Vậy số sản phẩm mà anh công nhân phải làm theo kế hạch là 600 sản phẩm.

  Trả lời

Viết một bình luận