Toán Lớp 8: M=(a+b+c)² -3(ab+bc+ac) Chứng minh M>=0

Toán Lớp 8: M=(a+b+c)² -3(ab+bc+ac)
Chứng minh M>=0

0 bình luận về “Toán Lớp 8: M=(a+b+c)² -3(ab+bc+ac) Chứng minh M>=0”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $M=(a+b+c)^2-3(ab+bc+ac)$
        $=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac-3ab-3bc-3ac$
        $=a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac$
  $2M=2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ac$
          $=(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(a^2-2ac+c^2)$
          $=(a-b)^2+(b-c)^2+(a-c)^2$
  Ta có: $\begin{cases}(a-b)^2\ge 0\\(b-c)^2\ge 0\\(a-c)^2\ge 0\end{cases}$
  $⇒(a-b)^2+(b-c)^2+(a-c)^2\ge 0$
  $⇒2M\ge 0$
  $⇒M\ge 0$ (Đpcm).

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  M=(a+b+c)^2-3(ab+bc+ac)
  =>M=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac-3ab-3bc-3ac
  =>M=a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac
  =>M=1/2(2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ac)
  =>M=1/2[(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ac+c^2)]
  =>M=1/2[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]
  Với AAa,b,c ta có: (a-b)^2\ge0 và (b-c)^2\ge0 và (c-a)^2\ge0
  =>(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\ge0
  =>M=1/2[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]\ge0
  Vậy M\ge0
   

Viết một bình luận