Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: helpppppppp – – – Ptích thành nhân tử: x^6-x^4+2x^3+2x^2

Toán Lớp 8: helppppppppPtích thành nhân tử:
x^6-x^4+2x^3+2x^2

Comments ( 2 )

 1. \text{Giải đáp và giải thích các bước giải:}
  x^6-x^4+2x^3+2x^2
  =x^4(x^2-1)+2x^2(x+1)
  =x^4(x-1)(x+1)+2x^2(x+1)
  =(x+1)[x^4(x-1)+2x^2]
  =(x+1)(x^5-x^4+2x^2)
  =x^2(x+1)(x^3-x^2+2)

 2. Giải đáp:
  x^6-x^4+2x^3+2x^2
  Đặt nhân tử chung là x^2 ra.
  = x^2 ( x^4 – x^2 + 2x + 2)
  Tách các nhân tử ra.
  = x^2( x^4 + 2x^3 – 2x^3 + x^2 – 4x^2 + 2x^2 – 2x + 4x +2)
  Sắp xếp cho dễ phân tích hơn.
  = x^2( x^4 + 2x^3 + x^2 – 2x^3 – 4x^2 – 2x + 2x^2 + 4x +2)
  Nhóm 3 hạng tử vào cùng 1 nhóm.
  = x^2 [ ( x^4 + 2x^3 + x^2) – ( 2x^3 + 4x^2 + 2x) + ( 2x^2 + 4x +2)]
  Đặt nhân tử chung của từng nhóm ra.
  = x^2 [ x^2 ( x^2 + 2x + 1) – 2x( x^2 + 2x +1) + 2( x^2 + 2x +1)]
  Đặt nhân tử chung là x^2 + 2x +1 ra.
  = x^2( x^2 + 2x +1) (x^2 – 2x +2)
  Ta thấy x^2 + 2x +1 = x^2 + 2.x.1 + 1^2 = ( x +1)^2 ( HĐT 1)
  = x^2 ( x +1)^2 ( x^2 – 2x +2)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )