Toán Lớp 8: giải các bất phương trình sau a. 3-x/ x+2 lớn hơn hoặc bằng -1/2 b. x- x^2 +2 < 0 c. x- x^2-3 < 0

By Kim Duyên

Toán Lớp 8: giải các bất phương trình sau
a. 3-x/ x+2 lớn hơn hoặc bằng -1/2
b. x- x^2 +2 < 0 c. x- x^2-3 < 0

0 bình luận về “Toán Lớp 8: giải các bất phương trình sau a. 3-x/ x+2 lớn hơn hoặc bằng -1/2 b. x- x^2 +2 < 0 c. x- x^2-3 < 0”

 1.  a)
  (3 – x)/(x + 2) ≥ -1/2           (x $\neq$ -2)
  ⇔(3 – x)/(x + 2) + 1/2 ≥ 0
  ⇔(2(3 – x))/(2(x + 2)) + (x + 2)/(2(x + 2)) ≥ 0
  ⇔(6 – 2x + x + 2)/(2(x + 2)) ≥ 0
  ⇔(8 – x)/(2(x + 2)) ≥ 0
  ⇔$\left \{ {{8 – x ≥ 0} \atop {2(x + 2) > 0}} \right.$ 
  ⇔-2 < x ≤ 8
  ⇔$\left \{ {{8 – x≤ 0} \atop {2(x + 2) < 0}} \right.$ 
  ⇔$\left \{ {{x ≥ 8} \atop {x< -2}} \right.$ (vô lí)
  Vậy -2 < x ≤ 8 thì (3 – x)/(x + 2) ≥ -1/2  
  b)
  x – x^2 + 2 < 0
  ⇔ x^2 – x – 2 > 0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x > 2\\x < -2\end{array} \right.\) 
  Vậy \(\left[ \begin{array}{l}x > 2\\x < -2\end{array} \right.\)  thì x – x^2 + 2 < 0
  c)
  x – x^2 – 3 < 0
  ⇔ x^2 – x + 3 > 0
  ⇔x > -3 
  Vậy x > -3 thì x – x^2 – 3 < 0

  Trả lời

Viết một bình luận