Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Đa thức f(x) khi chia cho x+1 dư 4, khi chia cho x^2 + 1 dư 2x + 3. Tìm số dư khi chia f(x) cho (x+1)(x^2+1)

Toán Lớp 8: Đa thức f(x) khi chia cho x+1 dư 4, khi chia cho x^2 + 1 dư 2x + 3. Tìm số dư khi chia f(x) cho (x+1)(x^2+1)

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Theo định lí bơ- zu ta có: $\ f(x) : x + 1 $ dư $\ 4 =>f(-1) = 4 $
  Do bậc của đa thức chia $\ (x+1)(x²+1) $ là $\3 $
  ⇒ Bậc đa thức dư có dạng $\ ax² + bx + c $
  Theo định nghĩa phép chia có dư ta có:
  $\ f(x) = (x+1)(x²+1)Q(x) + ax²+ bx + c $
        $\ = (x+1)(x² +1)Q(x) + ax² + a – a + bx + c $
        $\ =(x+1)(x² +1)Q(x) + a(x² +1) – a + bx + c $
        $\ = [(x+1)Q(x) + a](x² +1) + bx + c – a $
  Mà f(x) chia $\ x²+1$ dư $\ 2x+3 $ nên $\ b = 2 $ và $\ c – a = 3  (1) $
  Vì $\ f(-1) = 4 => a – b + c = 4  (2) $
  Từ (1)(2) ta có :
  $\ {b = 2} $
  $\ {c – a = 3} $
  $\ {a – b + c = 4} $
  $\ ⇒ {b = 2} $
      $\ {c – a = 3} $
      $\ {a + c = 6} $
  $\ ⇒ {a = \frac{3}{2}} $
      $\ {b = 2} $
      $\ {c = \frac{9}{2}} $
  Vậy đa thức dư là $\frac{3}{2}$x² + 2x + $\frac{9}{2}$ 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân