Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD có AB = AD, CB = CD (ta gọi tứ giác ABCD trong trường hợp này là tứ giác có hình cánh diêu). a) Chứng minh AC là đường

Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD có AB = AD, CB = CD (ta gọi tứ giác ABCD trong trường hợp này là tứ giác có hình cánh diêu).
a) Chứng minh AC là đường trung trực của BD.
b) Tính B ^ , D ^ b i ế t A ^ = 100 O , C ^ = 60 O

TRẢ LỜI

 1. Đáp án :
  a|
  Ta có :
  ∆ABC=∆ADC(c-c-c)
  AB=AD (gt)
  BC=DC (gt)
  AC cạnh chung
  => ^BAC=^DAC (hai góc tương ứng)
  => AC là đường phân giác ^A
  ∆ABD cân tại A (AB=AD)
  Mà : AC là đường phân giác ứng với cạnh đáy tam giác cân ABD là đáy BD
  => AC cũng là đường trung trực của BD
  b|
  ∆ABD cân tại A (cmt)
  => ^ABD=^ADB (góc đáy tam giác cân)
  => ^ABD=^ADB=(180°-^A)/2
  =(180°-100)/2
  =40°
  ∆CBD cân tại C (CB=CD)
  => ^CBD=^CDB (góc đáy tam giác cân)
  => ^CBD=^CDB=(180°-^C)/2
  =(180°-60°)/2
  =60°
  ^B=^ABD+^CBD
  =40°+60°
  =100°
  ^C=^ADB+^CDB
  =40°+60°
  =100°

  Trả lời

Viết một bình luận