Toán Lớp 8: Cho P là 1 điểm bên trong hình chữ nhật ABCD sao cho PA=3cm, PD=4cm, PC=5cm. Hãy tính độ dài đoạn thẳng PB?

By Hải Ngân

Toán Lớp 8: Cho P là 1 điểm bên trong hình chữ nhật ABCD sao cho PA=3cm, PD=4cm, PC=5cm. Hãy tính độ dài đoạn thẳng PB?
Viết một bình luận