Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Câu 1 cho biểu thức M = 2 . ( 1 – 9x² ) / 3x² + 6x : 2 – 6x / 3x a, Rút gọn M b, Tìm điều kiện xác định của x Câu 2 Phân tích đa thức

Toán Lớp 8: Câu 1 cho biểu thức
M = 2 . ( 1 – 9x² ) / 3x² + 6x : 2 – 6x / 3x
a, Rút gọn M
b, Tìm điều kiện xác định của x
Câu 2 Phân tích đa thức thành nhân tử
a, x² + xy + 5x + 5y
b, ( x² + 9 )² – 36x²

Comments ( 1 )

 1. Câu 1
  a)
  M = (2 (1-9x^2))/(3x^2+6x) : (2-6x)/(3x)
  = (2 (1-3x)(3x+1))/(3x (x+2)) . (3x)/(2-6x)
  =  (2 (1-3x)(3x+1))/(3x (x+2)) . (3x)/(2(1-3x))
  = (3x+1)/(x+2)
  b)
  ĐKXĐ : {(3x^2+6x\ne0),(2-6x \ne0),(3x \ne0):}
  <=> {(3x (x+2) \ne 0),(2 (1-3x) \ne 0),(3x \ne0):}
  <=> {(3x \ne0),(x+2 \ne0),(1-3x \ne0):}
  <=> {(x \ne0) , (x\ne-2) , (x \ne 1/3):}
  Vậy ĐKXĐ của M là  x \ne 0 ; x \ne -2 ; x \ne 1/3 
  Câu 2
  a)
  x^2 + xy + 5x + 5y
  = x (x+y) + 5(x+y)
  = (x+5)(x+y)
  b)
  (x^2+9)^2 – 36x^2
  = (x^2+9)^2 -(6x)^2
  = (x^2+9-6x)(x^2+9+6x)
  = (x-3)^2 . (x+3)^2
  =  [(x-3)(x+3)]^2
  = (x^2-9)^2
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )