Toán Lớp 8: Bài 4: a) Cho x+y= 1 và xy= -1. Chứng minh rằng x^3+y^3 =4 b) Cho x-y= 1 và xy= 6. Chứng minh rằng x^3-y^3= 19

By Quỳnh

Toán Lớp 8: Bài 4: a) Cho x+y= 1 và xy= -1. Chứng minh rằng x^3+y^3 =4
b) Cho x-y= 1 và xy= 6. Chứng minh rằng x^3-y^3= 19
Viết một bình luận