Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Bài 3: Chứng minh rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến a. 3x² – (2x+1)(x-2) – (x+1)² – x

Toán Lớp 8: Bài 3: Chứng minh rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến
a. 3x² – (2x+1)(x-2) – (x+1)² – x

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  3x^2 – (2x+1) (x-2) – (x+1)^2 – x
  = 3x^2 – (2x^2-3x-2) – (x^2+2x+1) – x
  = 3x^2 – 2x^2 + 3x + 2 – x^2 – 2x – 1 – x
  = (3x^2-2x^2-x^2) + (3x-2x-x) + (2-1)
  = 0 + 0 + 1
  = 1
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  to Chứng minh giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến:
  3x^2-(2x+1)(x-2)-(x+1)^2-x
  = 3x^2-(2x^2-4x+x-2)-(x^2+2x+1)-x
  = 3x^2-2x^2+3x+2-x^2-2x-1-x
  = (3x^2-2x^2-x^2)+(3x-2x-x)+(2-1)
  = 1
  Vậy giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến x
  Áp dụng: (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Tú