Toán Lớp 8: Bài 1: Tính giá trị của biểu thức `A = x( 2x + 3 ) – 4( x + 1 ) – 2x( x – 1/2 )` Bài 2: Phân tích đa thức `( 2×3 – 3xy + 12x )( – 1/6xy

By Ngọc Quý

Toán Lớp 8: Bài 1: Tính giá trị của biểu thức A = x( 2x + 3 ) – 4( x + 1 ) – 2x( x – 1/2 )
Bài 2: Phân tích đa thức ( 2×3 – 3xy + 12x )( – 1/6xy )
Bài 3: tìm giá trị của x khi 3x + 2( 5 – x ) = 0
Bài 4: phân tích đa thức A = 2/5xy( x2y -5x + 10y )
Viết một bình luận