Toán Lớp 8: a) A = x – x^2 b) B = – x^2 + 6x – 11

Toán Lớp 8: a) A = x – x^2 b) B = – x^2 + 6x – 11

TRẢ LỜI

 1. $\\$
  a,
  A=x-x^2
  =-(x^2-x)
  =-(x^2-2.x. 1/2+1/4-1/4)
  =-(x-1/2)^2+1/4
  Do (x-1/2)^2\ge 0 với mọi x
  ->-(x-1/2)^2+1/4\le 1/4 với mọi x
  ->A\le 1/4 với mọi x
  Dấu “=” xảy ra khi : (x-1/2)^2=0↔ x=1/2
  Vậy max A=1/4↔x=1/2
  b,
  B=-x^2+6x-11
  =-(x^2-6x+11)
  =-(x^2-2.x.3+3^2+2)
  =-(x-3)^2-2
  Do (x-3)^2\ge 0 với mọi x
  ->-(x-3)^2-2\le -2 với mọi x
  ->B\le -2 với mọi x
  Dấu “=” xảy ra khi : (x-3)^2=0↔x=3
  Vậy max B=-2↔x=3

  Trả lời
 2. Gửi bạn:
  $A=x-x^2$
  $=-(x^2-x)$
  $=-(x^2-x+\dfrac{1}{4})+\dfrac{1}{4}$
  $=-(x-\dfrac{1}{2})^2+\dfrac{1}{4}$
  $-(x-\dfrac{1}{2})^2≤0(∀x)$
  $⇒-(x-\dfrac{1}{2})^2+\dfrac{1}{4}≤\dfrac{1}{4}$
  $⇒$ $Max_A=\dfrac{1}{4}$
  Dấu $’=’$ xảy ra khi:
  $x-\dfrac{1}{2}=0$
  $⇒x=\dfrac{1}{2}$
  Vậy $Max_A=\dfrac{1}{4}⇔x=\dfrac{1}{2}$
  $b,$ $B=-x^2+6x-11$
  $=-(x^2-6x)-11$
  $=-(x^2-6x+9)-11+9$
  $=-(x-3)^2-2$
  Ta có: $-(x-3)^2≤0$
  $⇒-(x-3)^2-2≤-2$
  $⇒B≤-2$
  $⇒$ $Max_B=-2$
  Dấu $’=’$ xảy ra khi:
  $x-3=0$
  $⇒x=3$
  Vậy $Max_B=-2⇔x=3$
   

  Trả lời

Viết một bình luận