Toán Lớp 8: a, x ²-x=0 b, 5x ²+30x=0 c, 2x ²=8x d, 9x ²-4=0 e, 16=25x ² g,3x(x+1)+(x+1)(x-3)=0 h, (x-2)(3x-5)-(x-2)(x+1)=0 Trả lời chi tiết đầy đủ

By Chi

Toán Lớp 8: a, x ²-x=0
b, 5x ²+30x=0
c, 2x ²=8x
d, 9x ²-4=0
e, 16=25x ²
g,3x(x+1)+(x+1)(x-3)=0
h, (x-2)(3x-5)-(x-2)(x+1)=0
Trả lời chi tiết đầy đủ hứa vote5*
Viết một bình luận