Toán Lớp 8: `x^2(x^2-4)=0` NL: hết nghèo câu hỏi toán r nhé~

Toán Lớp 8: x^2(x^2-4)=0
NL: hết nghèo câu hỏi toán r nhé~

0 bình luận về “Toán Lớp 8: `x^2(x^2-4)=0` NL: hết nghèo câu hỏi toán r nhé~”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^2( x^2 – 4 ) = 0
  <=> x^2 = 0 hoặc x^2 – 4 = 0
  TH1: x^2 = 0
  <=> x = 0
  TH2: x^2 – 4 = 0
  <=> ( x + 2 )( x – 2 ) = 0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x+2=0\\x-2=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=2\end{array} \right.\) 
  Vậy x ∈ { -2 ; 0 ; 2 }

Viết một bình luận