Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Số tự nhiên a lớn nhất thỏa mãn 90 ⋮ a và 135 ⋮ a là

Toán Lớp 6: Số tự nhiên a lớn nhất thỏa mãn 90 ⋮ a và 135 ⋮ a là

Comments ( 2 )

 1. => a \in ƯCLN(90;135)
  90 = 2 . 3^2 . 5
  135 = 3^3 . 5
  => ƯCLN(90;135) = 3^2 . 5 = 45
  vậy a = 45
   

 2.  Do 90 ⋮ a và 135 ⋮ a mà a phải là giá trị lớn nhất
  ⇒ a = UCLN ( 90 ; 135 )
   Ta có : 
  +) 90 = 2 . 3² . 5
  +) 135 = 3³ . 5
  ⇒ UCLN ( 90 ; 135 ) = 3² . 5 = 9 . 5 = 45
   Vậy x = 45
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )