Toán Lớp 8: x-12/6x-36+6/x2-6x giúp mk vs ạ x mũ 2 đấy ạ

By Hoa

Toán Lớp 8: x-12/6x-36+6/x2-6x giúp mk vs ạ x mũ 2 đấy ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 8: x-12/6x-36+6/x2-6x giúp mk vs ạ x mũ 2 đấy ạ”

 1. Answer
  {x – 12}/{6x – 36} + 6/{x^2 – 6x}
  = {x – 12}/{6 . (x – 6)} + 6/{x . (x – 6)}
  = {x . (x – 12)}/{6x . (x – 6)} + {6 . 6}/{6x . (x – 6)}
  = {x^2 – 12x}/{6x . (x – 6)} + 36/{6x . (x – 6)}
  = {x^2 – 12x + 36}/{6x . (x – 6)}
  = {x^2 – 2 . x . 6 + 6^2}/{6x . (x – 6)}
  = {(x – 6)^2}/{6x . (x – 6)}
  = {x – 6}/{6x}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   [x-12]/[6x-36] +6/[x^2 -6x]
  =[x-12]/[6(x-6)] +6/[x(x-6)]
  =[x(x-12)]/[6x(x-6)]+[6.6]/[6x(x-6)]
  =[x^2 -12x+36]/[6x(x-6)]
  =[(x-6)^2 ]/[6x(x-6)]
  =[x-6]/[6x]
  (Bài tham khảo)

  Trả lời

Viết một bình luận