Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: với y^2 = x thì y có phải là hàm số của x không ai đúng đầu tiên cho ctlhn+5*+tks

Toán Lớp 7: với y^2 = x thì y có phải là hàm số của x không
ai đúng đầu tiên cho ctlhn+5*+tks

Comments ( 2 )

 1. Answer
  $\text{Khái niệm hàm số: Một giá trị của x tương ứng với 1 giá trị duy nhất}$
  $\text{của y}$
  $\text{Ta có:}$ y^2 = x
  => y = +-x
  => $\text{Có hai giá trị.}$
  $\text{Vậy}$ y^2 = x $\text{không là hàm số}$

 2. Trả lời:
  y^2=x
  =>y=+-x
  $\text{Vì 1 giá trị của y tìm được 2 giá trị của x}$
  =>$\text{y không là hàm số của x}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )