Toán Lớp 7: Trong đợt thi trồng cây lớp 4a và 4b trồng được 480 cây lớp 4b và 4c trồng được 532 cây lướp 4c và lớp 4a trồng được 436 cây . hỏi mỗi

By Huyền Thanh

Toán Lớp 7: Trong đợt thi trồng cây lớp 4a và 4b trồng được 480 cây lớp 4b và 4c trồng được 532 cây lướp 4c và lớp 4a trồng được 436 cây . hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây
Viết một bình luận