Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Tìm `x, y` $\in$ `N` biết: `2^x` `+ 242 = 3^y`

Toán Lớp 7: Tìm x, y $\in$ N biết:
2^x + 242 = 3^y

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   x=0 và y =5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu x = 0 thì 3y = 20 + 242
  <=> 3y =243
  <=> 3y = 35
  <=> y = 5
  Nếu x  0 thì 2x + 242 chẵn mà 3y lẻ => Không có g/trị x,y thỏa mãn.
  Vậy x = 0 và y = 5

 2. Giải đáp:
  TH1: Nếu x = 0 thì
  2^0 + 242 = 3^y
  => 1 + 242 = 3^y
  => 243 = 3^y
  => 3^y = 243
  => 3^y = 3^5
  => y = 5
  TH2 Nếu x ≠0 thì
  2^x + 242 là số chẵn.
  Mà 3^y là số lẻ.
  => Không có x, y thoả mãn trường hợp trên.
  Vậy x= 0; y= 5

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )