Toán Lớp 7: Tìm x và y biết A) $\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{3}$ và x + y = -15 B) $\frac{x}{3}$ = $\frac{y}{4}$ và x – y = 12 C) 3x = 7y và x – y

Toán Lớp 7: Tìm x và y biết
A) $\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{3}$ và x + y = -15
B) $\frac{x}{3}$ = $\frac{y}{4}$ và x – y = 12
C) 3x = 7y và x – y = -16
D) $\frac{x}{y}$ = $\frac{13}{17}$ và x + y = -60
E) $\frac{x^2}{2}$ = $\frac{y^2}{16}$ và $x^{2}$ + $y^{2}$ = 100

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm x và y biết A) $\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{3}$ và x + y = -15 B) $\frac{x}{3}$ = $\frac{y}{4}$ và x – y = 12 C) 3x = 7y và x – y”

 1. Giải đáp:
  a) x + y = -15 vậy -15 + 0
  b) x – y = 12 vậy 12 – 0
  c) x – y = -16 vậy -16 -0
  d) x + y = -60 vậy -60 + 0
  e) x² + y² = 100 vậy 10² + 0²
  xin ctlhn ạ
  chúc bạn học tốt nha

Viết một bình luận