Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Tìm x ∈ Q,biết: a,x+3/7=4/5 b,x-3/5=4/9 c,-x 5/7=13/8 d,(x+3).(x-7)<0 B3:viết số hữu t

Toán Lớp 7: Tìm x ∈ Q,biết:
a,x+3/7=4/5 b,x-3/5=4/9 c,-x 5/7=13/8 d,(x+3).(x-7)<0 B3:viết số hữu tỉ -7/20 dưới dạng sau đây a,Viết số hữu tỉ (ví dụ:-7/20=-1/4.7/5) b,thương của hai số hữu tỉ c,tổng của một số hữu tỉ dương và một số hữu tỉ âm d, tổng của 2 số hữu tỉ âm MNG BIẾT LÀM BÀI NÀO GIÚP MÌNH VỚI Ạ LM 1 TRONG 2 BÀI CX ĐC MÌNH CẢM ƠN

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân