Toán Lớp 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A=3.|1-2x|-5 Cần gấp nhanh nhá

Toán Lớp 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A=3.|1-2x|-5
Cần gấp nhanh nhá

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A=3.|1-2x|-5 Cần gấp nhanh nhá”

 1. $\text{A = 3.|1 -2x| – 5}$
  $\text{Có: |1 – 2x| ≥ 0 với ∀ x}$
  $\text{⇒ 3.|1 – 2x| ≥ 0 với ∀ x}$
  $\text{⇒ 3.|1 – 2x| – 5 ≥ -5 với ∀ x}$
  $\text{⇒ A ≥ -5 với ∀ x}$
  $\text{Dấu “=” xảy ra ⇔ |1 – 2x| = 0}$
  $\text{⇔ 1 – 2x = 0}$
  $\text{⇔ 2x = 1}$
  $\text{⇔ x = $\dfrac{1}{2}$}$
  $\text{Vậy GTNN của A = -5 khi x = $\dfrac{1}{2}$}$
  $\textit{Ha1zzz}$

Viết một bình luận