Toán Lớp 7: Tìm cặp số nguyên (x,y) thỏa mãn `|y+2021|+30=1830/{(2x+6)^2+61}`

By Thanh Tú

Toán Lớp 7: Tìm cặp số nguyên (x,y) thỏa mãn |y+2021|+30=1830/{(2x+6)^2+61}
Viết một bình luận