Toán Lớp 7: tìm a,b,c :a/2=b/3=c/5 và 2a -3b+4c=-45

By Phượng Tiên

Toán Lớp 7: tìm a,b,c :a/2=b/3=c/5 và 2a -3b+4c=-45
Viết một bình luận