Toán Lớp 7: tìm x : (1/2 +3x).(x^2 – 4/9) + 0 x^2 là x mũ 2

By Thúy Hường

Toán Lớp 7: tìm x : (1/2 +3x).(x^2 – 4/9) + 0
x^2 là x mũ 2
Viết một bình luận