Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: số nào vừa chia hết cho 12,vừa chia hết cho 9,vừa chia hết cho 8

Toán Lớp 7: số nào vừa chia hết cho 12,vừa chia hết cho 9,vừa chia hết cho 8

Comments ( 1 )

 1. gọi số cần tìm là x
  theo đề bài ta biết : x là BC(12,9,8)
  ta có :
  12=2.2.3
  9=3.3
  8=2.2.2
  các TSNT riêng : 2,3
  BCNN(12,9,8)=2.2.2.3.3=72
  ⇒ x ∈ { 0,72, 144,216,288, ….}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi