Toán Lớp 7: Số hs của 3 lớp `7A, 7B, 7C` tỉ lệ với `10, 9, 8`. Biết số học sinh `7A` hơn `7B` là `5` em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

By Diệu Hằng

Toán Lớp 7: Số hs của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 10, 9, 8. Biết số học sinh 7A hơn 7B là 5 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Số hs của 3 lớp `7A, 7B, 7C` tỉ lệ với `10, 9, 8`. Biết số học sinh `7A` hơn `7B` là `5` em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a;b;c là số học sinh của 3 lớp 7A ; 7B ; 7C lần lượt tỉ lệ với 10;9;8 (a;b;c ∈ N**)
  Theo đề bài ta có:
  a/10 = b/8 = c/8 và a – b = 5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
  a/10 = b/9 = c/8 = (a – b)/(10 -9) = 5/ 1 = 5
  Suy ra:
  a/10 = 5 → a = 5 . 10 = 50
  b/9 = 5 → b = 5 . 9 = 45
  c/8 = 5 → c = 5 . 8 = 40
  Vậy lớp 7A có 50 học sinh
        lớp 7B có 45 học sinh
        Lớp 7C có 40 học sinh

  Trả lời
 2. Xin sửa đề thành Số hs của 3 lớp 7A,7B,7C tỉ lệ với 10,9,8. Biết số học sinh 7A hơn 7B là 5 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
  Gọi a,b,c lần lượt là số học sinh của lớp 7A,7B,7C
  Theo đê:
  a/(10)=b/9=c/8 và a-b=5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/(10)=b/9=c/8=(a-b)/(10-9)=5/1=5
  Ta có:
  a/(10)=5⇒a=50
  b/9=5⇒b=45
  c/8=5⇒x=40
  Vậy lớp 7A có 50 học sinh, lớp 7B có 45 học sinh, lớp 7C có 40 học sinh.
   

  Trả lời

Viết một bình luận