Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Số học sinh giỏi, khá, trung bình của khối 7 lần lượt tỉ lệ với 2,3,5. Tính số học sinh khá, giỏi, trung bình. Biết số học sinh giỏi í

Toán Lớp 7: Số học sinh giỏi, khá, trung bình của khối 7 lần lượt tỉ lệ với 2,3,5. Tính số học sinh khá, giỏi, trung bình. Biết số học sinh giỏi ít hơn số học sinh khá 30 em.

Comments ( 2 )

 1. Gọi số học sinh giỏi $,$ khá $,$ trung bình lần lượt là $x$ $,$ $y$ $,$ $z$.
  Số học sinh giỏi ít hơn số học sinh khá $30$ em nên : $y$ – $x$ = $30$
  Vì số học sinh giỏi $;$ khá $;$ trung bình lần lượt tỉ lệ với $2$ $;$ $3$ $;$ $5$ $,$ ta có :
  x/2 = y/3 = z/5 
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau $,$ ta có :
  x/2 = y/3 = z/5 = \frac{y-x}{3-2} = 30/1 = $30$
  @ x/2 = $30$ => x = $30$ $.$ $2$ = $60$
  @ y/3 = $30$ => y = $30$ $.$ $3$ = $90$
  @ z/5 = $30$ => z = $30$ $.$ $5$ = $150$
  Vậy số học sinh giỏi $,$ khá $,$ trung bình lần lượt là $60$ em $,$ $90$ em $,$ $150$ em.
   

 2. Giải đáp:
  Bạn tham khảo nhé.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số học sinh khá, giỏi, trung bình là $k_1,k_2,k_3$.
  $\dfrac{k_1}2=\dfrac{k_2}3=\dfrac{k_3}5=\dfrac{k_2-k_1}{3-2}=\dfrac{30}1=30\\\Rightarrow\left\{\begin{matrix}\dfrac{k_1}2=30\Rightarrow k_1=60\\\dfrac{k_2}3=30\Rightarrow k_2=90\\\dfrac{k_3}5=30\Rightarrow k_3=150\end{matrix}\right.$
  Vậy số học sinh giỏi/khá/trung bình là 60,30,150 học sinh.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Xuân