Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Mn giúp mình với Tìm a, b, c biết: a/10 = b/6 = c/21 và 5a + b – 2c = 28

Toán Lớp 7: Mn giúp mình với
Tìm a, b, c biết:
a/10 = b/6 = c/21 và 5a + b – 2c = 28

Comments ( 2 )

 1. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  a/10=b/6=c/21=(5a+b-2c)/(10.5+6-2.21)=18/14=2
  Do đó:
  a/10=2<=>a=2.10<=>a=20
  b/6=2<=>b=2.6<=>b=12
  c/21=2<=>c=2.21<=>c=42
  Vậy (a;b;c)=(20;12;42)

 2. Giải đáp $*$ Lời giải và giải thích chi tiết:
   Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
  a/10=b/6=c/21=(5a+b-2c)/(5.10 + 6 -21.2)=28/(50 + 6 -42)=28/14=2
  a/10=2=>a=2.10=20
  b/6=2=>b=2.6=12
  c/21=2=>c=2.21=42
   Vậy a=20;b=12;c=42

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương