Toán Lớp 7: Hai bạn mai và hoa có tất cả 128 bông hoa . Số hoa của hai bạn lần lượt tỉ lệ với các số 3:5 . Tính số hoa của mỗi bạn

By Quỳnh Nhi

Toán Lớp 7: Hai bạn mai và hoa có tất cả 128 bông hoa . Số hoa của hai bạn lần lượt tỉ lệ với các số 3:5 . Tính số hoa của mỗi bạn
Viết một bình luận