Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Chứng minh đa thức sau không có nghiệm ? f(x) = 6x^2 + 9 M ( x ) =

Toán Lớp 7: Chứng minh đa thức sau không có nghiệm ?
f(x) = 6x^2 + 9 M ( x ) = x^4 + x^2 + 6
g(x) = -x^4 -1 N ( x ) = -x^4 – x^2 – 1
h(x) = – | 2x+1 |-3 P ( x ) = -x^2 -5
k(x) = x^2 + 5

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\bullet$
  f(x)=6x^2+9
  Ta có 6x^2>=0 ∀x
  =>6x^2+9>=9>0
  =>f(x)>0
  =>f(x) không có nghiệm
   $\bullet$
  M(x)=x^4+x^2+6
  Ta có
  x^4>=0,x^2>=0 ∀x
  =>x^4+x^2>=0
  =>x^4+x^2+6>=6
  =>M(x)>=6>0
  =>M(x)>0
  =>M(x) không có nghiệm
   $\bullet$
  N(x)=-x^4-x^2-1=-(x^4+x^2+1)
  Ta có
  x^4>=0,x^2>=0 ∀x
  =>x^4+x^2>=0
  =>x^4+x^2+1>=1
  =>-(x^4+x^2+1)<= – 1
  =>N(x)<= -1<0
  =>N(x)<0
  =>N(x) không có nghiệm
  $\bullet$
  h(x)=-|2x+1|-3=-(|2x+1|+3)
  Ta có |2x+1|>=0 ∀x
  =>|2x+1|+3>=3>0
  =>-(|2x+1|+3)<0
  =>h(x)<0
  =>h(x) không có nghiệm
  $\bullet$
  P(x)=-x^2-5=-(x^2+5)
  Ta có
  x^2>=0 ∀x
  =>x^2+5>=5>0
  =>-(x^2+5)<0
  =>P(x)<0
  =>P(x) không có nghiệm
  $\bullet$
  k(x)=x^2+5
  Ta có
  x^2>=0 ∀x
  =>x^2+5>=5>0
  =>k(x)=x^2+5>0
  =>k(x)>0
  =>k(x) không có nghiệm

 2. f(x)=0
  =>6x^2+9=0
  Với AAx ta có: x^2\ge0
  =>6x^2\ge0
  =>6x^2+9>0
  Vậy đa thức vô nghiệm
  M(x)=0
  =>x^4+x^2+6=0
  Với AAx ta có: x^4\ge0;x^2\ge0
  =>x^4+x^2\ge0
  =>x^4+x^2+6>0
  Vậy đa thức vô nghiệm
  N(x)=0
  =>-x^4-1=0
  Với AAx ta có: x^4\ge0
  =>-x^4\le0
  =>-x^4-1<0
  Vậy đa thức vô nghiệm
  h(x)=0
  =>-|2x+1|-3=0
  Với AAx ta có: |2x+1|\ge0
  =>-|2x+1|\le0
  =>-|2x+1|-3<0
  Vậy đa thức vô nghiệm
  P(x)=0
  =>-x^2-5=0
  Với AAx ta có: x^2\ge0
  =>-x^2\le0
  =>-x^2-5<0
  Vậy đa thức vô nghiệm
  k(x)=0
  =>x^2+5=0
  Với AAx ta có: x^2\ge0
  =>x^2+5>0
  Vậy đa thức vô nghiệm
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )