Toán Lớp 7: Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số k=1/4. Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ nào A1/16 B.16 C.1/4 D.4

By Mỹ Thuận

Toán Lớp 7: Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số k=1/4. Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ nào
A1/16
B.16
C.1/4
D.4
Viết một bình luận