Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC, lấy điểm D sao cho AB = BD. Gọi M là trung điểm của AD. Kéo dài BM cắt AC tại I. b) Chứng m

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC, lấy điểm D sao cho AB = BD.
Gọi M là trung điểm của AD. Kéo dài BM cắt AC tại I.
b) Chứng minh ID vuông góc với BC

Comments ( 1 )

 1. $\text{b) Có: ΔABC vuông tại A (gt) nên ⇒ $\widehat{BAC}$ = $90^o$ (Tính chất Δ vuông) hay $\widehat{BAI}$ = $90^o$}$
  $\text{Có: ΔABM = ΔDBM (cma) nên:}$
  $\text{⇒ $\widehat{ABM}$ = $\widehat{DBM}$ (Cặp góc tương ứng) hay $\widehat{ABI}$ = $\widehat{DBI}$}$
  $\text{Xét ΔABI và ΔDBI, có:}$
  $\text{AB = BD (gt)}$
  $\text{$\widehat{ABI}$ = $\widehat{DBI}$ (cmt)}$
  $\text{Cạnh BI chung}$
  $\text{⇒ ΔABI = ΔDBI (c.g.c)}$
  $\text{⇒ $\widehat{BAI}$ = $\widehat{IDB}$ = $90^o$ (Cặp góc tương ứng)}$
  $\text{⇒ ID⊥DB tại D hay ID⊥BC tại D}$
  $\textit{Ha1zzz}$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )