Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông tại A ( AB

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông tại A ( AB

Comments ( 1 )

 1. a) Xét Δ ABE và ΔDBE, có:
  BE là cạnh chung
   góc ABE= góc DBE (gt)
  AB = BD(gt)
  ⇒ ΔABE = ΔDBE (c.g.c)
  b) vì ΔBMA=ΔBMD (c.g.c)
  ⇒ góc BMA = góc BMD
  mà góc BMA + góc BMD = 180 (2 góc kề bù)
  ⇒ góc BMA = góc BMD = $\frac{180}{2}$ = 90
  ⇒ BE ⊥ với AD tại M
  c)
  Xét Δ FBC có: 
  + BN là trung tuyến (do N là trung điểm của CF).
  + BN là phân giác của góc FBC (do BE là phân giác góc ABD).
  ⇒ Δ FBC cân tại B.
  ⇒ BN là đường cao (Tính chất các đường trong tam giác cân).
  ⇒ BN ⊥ FC. (1)
  Vì Δ FBC cân tại B (cmt). ⇒ góc BCF = (180–  góc DBA) : 2.
  Vì Δ ABD cân tại B (cmt). ⇒ góc BDA = (180– góc DBA) : 2.
  ⇒ góc BCF = góc BDA.
  Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị.
  ⇒ AD // FC (dhnb).
  Mà BE ⊥ với AD tại M (cmt).
  ⇒ BE ⊥ FC. (2)
  Từ (1) và (2) ⇒ 3 điểm B, E, N thẳng hàng (đpcm).
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-ac-tren-canh-bc-lay-diem-d-sao-cho-ab-bd-ve-tia-phan

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tâm