Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Giúp mình, cảm ơn siu nhìu :)) : Tìm x thuộc Z: a,(x-1).(x+10)>0 b, (xʌ2 – 5).(xʌ2-12) < 0

Toán Lớp 6: Giúp mình, cảm ơn siu nhìu :)) :
Tìm x thuộc Z: a,(x-1).(x+10)>0
b, (xʌ2 – 5).(xʌ2-12) < 0

Comments ( 1 )

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $a)$ $(x-1)(x+10)>0$
  $TH1:$
  $\begin{cases} x-1>0\\x+10>0 \end{cases}⇒\begin{cases} x> 1\\x>-10 \end{cases}⇒x>1$
  $TH2:$
  $\begin{cases} x-1<0\\x+10<0 \end{cases}⇒\begin{cases} x< 1\\x< -10 \end{cases}⇒x<-10$
  Vậy $x>1$ hoặc $x<-10$ thì $(x-1)(x+10)>0$
  $b)$ $(x^2-5)(x^2-12)<0$
  $TH1:$
  $\begin{cases} x^2-5>0\\x^2-12<0 \end{cases}⇒\begin{cases} x^2>5\\x^2<12 \end{cases}⇒\begin{cases} x>\sqrt{5}\\x<\sqrt{12} \end{cases}$
  $TH2:$
  $\begin{cases} x^2-5<0\\x^2-12>0 \end{cases}⇒\begin{cases} x^2<5\\x^2>12 \end{cases}⇒\begin{cases} x<\sqrt{5}\\x>\sqrt{12} \end{cases}$ (loại)
  Vậy $\sqrt{5}<x<\sqrt{12}$ thì $(x^2-5)(x^2-12)<0$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kỳ Anh