Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Gọi M, N thứ tự là trung điểm của AB và AC, trên tia đối của tia NM lấy điểm I sao cho NI = NM a) Chứng minh tam giác

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Gọi M, N thứ tự là trung điểm của AB và AC, trên tia đối của tia NM lấy điểm I sao cho NI = NM
a) Chứng minh tam giác ANI bằng tam giác CNM
b) Chứng minh MC = AI và MC song song với AI
c) Chứng minh MN song song với BC và MN = 1/2BC
d) Trên đoạn AI lấy điểm E, trên đoạn MC lấy điểm F sao cho AE = CF. Chứng minh 3 điểm E, N, F thẳng hàng.

TRẢ LỜI

Viết một bình luận