Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: CHO ĐẠI LƯỢNG X VÀ Y TỈ LỆ NGhịc với nhau và khi x =4 y=10 a)tìm hệ số tỉ lệ b)hãy biểu diễn y thay x c) tính giá trị của y khi x=5

Toán Lớp 7: CHO ĐẠI LƯỢNG X VÀ Y TỈ LỆ NGhịc với nhau và khi x =4 y=10
a)tìm hệ số tỉ lệ
b)hãy biểu diễn y thay x
c) tính giá trị của y khi x=5 y=-8

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên công thức tổng quát y=$\frac{a}{x}$ (a≠0)
  Theo đề bài: x=4 thì y=10, thay vào công thức y=$\frac{a}{x}$ ta được 10=$\frac{a}{4}$ hay a=10×4=40.
  Vậy hệ số tỉ lệ là 40.
  b, Công thức biểu diễn y theo x là y=$\frac{40}{x}$ 
  c, Khi x=5 thì y=$\frac{40}{5}$ =8
  Khi y=-8 thì y =$\frac{40}{-8}$ =-8
  @Lien
   

 2. #Tran
  a) Do: y TLN với x, ta có:
  y=a/x
  10=a/4
  a=10.4=40
  Vậy y TLN với x theo hệ số tỉ lệ 40
  b) Biển diễn: 
  y=40/x
  c)*x=5
  Ta có: y=a/x
  y=40/5
  y=8
  *y=-8
  Vậy x=5 thì y=-8
  Do y TLN với x, ta có:
  y=a/x
  =>y=40/4=10
  Vậy x=-8 thì y=10

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )