Toán Lớp 7: Cho d là đường trung trực của đoạn thẳng AB,gọi C là 1 điểm thuộc d.Chứng minh rằng AC=BC

By An Kim

Toán Lớp 7: Cho d là đường trung trực của đoạn thẳng AB,gọi C là 1 điểm thuộc d.Chứng minh rằng AC=BC
Viết một bình luận