Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho các số a,b,c thỏa mãn: 3/a+b=2/b+c=1/c+a ( giả thiết các tỉ số đều có nghĩa) Tính giá trị biểu thức P=a+b+2019c/a+b-2018c

Toán Lớp 7: Cho các số a,b,c thỏa mãn:
3/a+b=2/b+c=1/c+a ( giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)
Tính giá trị biểu thức P=a+b+2019c/a+b-2018c

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
    3/(a+b) = 2/(b+c) = 1/(c+a) = (3+2+1)/(a+b+b+c+c+a) = 6/(2.(a+b+c)) = 3/(a+b+c)
  => 3/(a+b) = 3/(a+b+c) 
  => a+b=a+b+c
  => c=0
  -Ta có: P = (a+b+2019c)/(a+b-2018c)
  => P = (a+b+2019 . 0)/( a+b- 2018. 0)
  => P = (a+b+0)/(a+b-0)
  => P=(a+b)/(a+b)
  => P=1
              

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )